Historia miesięcznika „Powściągliwość i Praca”

W 1892 r. błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz przybył do Miejsca Piastowego. Dysponował przede wszystkim bezgraniczną ufnością w Opatrzność Bożą. Jednak już w lipcu 1898 r. wydał pierwszy numer miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Umieścił w nim artykuły o treści katechetycznej, pedagogicznej, społecznej, kulturalnej i patriotycznej. Od samego początku demaskował zagrożenia moralne, duchowe i polityczne.

Miesięcznik szybko stał się bardzo popularnym i poczytnym pismem. Rozchodził się w całej ówczesnej Galicji, a także w Królestwie, w zaborze pruskim, a nawet w Ameryce. Nakład periodyku zaś szybko osiągnął liczbę 9 tysięcy egzemplarzy. I wojna światowa wstrzymała na pewien czas prężne pismo, które jednak od roku 1925 ruszyło z nową mocą. II wojna światowa i powojenne warunki polityczne w Polsce, sprawiły, że michalicki miesięcznik przestał się ukazywać. Podejmowano próby bodaj symbolicznego wydawania pisma. W styczniu 1966 r. ks. Franciszek Malicki rozpoczął wydawanie „Powściągliwości i Pracy” w maszynopisie dla użytku wewnętrznego, zaś od początku lat 70. (do roku 1974) pismo w tej samej postaci redagował ks. Wojciech Zięba. Następnie, z inicjatywy ks. dr. Waleriana Moroza, ukazywało się w małym nakładzie, jakby na przedłużeniu „Powściągliwości i Pracy”, pisemko „Notabene”.

Starania o wznowienie miesięcznika trwały nieustannie. Wiele profetycznego uporu wykazał w tym względzie Zarząd Zgromadzenia pod wodzą przełożonego generalnego ks. Aleksandra Ogrodnika. Wysiłki zostały uwieńczone sukcesem z końcem stanu wojennego. Zezwolenie na wznowienie edycji „Powściągliwości i Pracy” wydał – po ustaleniach wspólnej Komisji Kościelno-Rządowej, pismem z dnia 30 grudnia 1982 r. – Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie. Nieco później, bo 22 kwietnia 1983 r., ówczesny Asystent Generalny, ks. Walerian Moroz, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki, uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności wydawniczej.

Pierwszy numer wskrzeszonej „Powściągliwości i Pracy”, pod redakcją ks. dr. Waleriana Moroza, ukazał się w 30 tysięcznym nakładzie we wrześniu 1983 roku. Od samego początku we wznowionym miesięczniku wyjątkową rolę i pracę wykonywał, dziś już nieżyjący, zastępca redaktora naczelnego p. Jan Śpiewak.

Od września 1984 r. redaktorem naczelnym był ks. Jan Chrapek. Jego zasługą było stworzenie w michalickim periodyku znakomitego zespołu redaktorów i zorganizowanie wokół niego znaczącego środowiska ludzi kultury.

Po wyborze ks. Jana Chrapka, w lipcu 1986 r. na przełożonego generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, redaktorem naczelnym miesięcznika został ks. Mieczysław Gładysz. Od października 1999 r. do sierpnia 2001 r. funkcję redaktora naczelnego pełnił ks. Tadeusz Musz. Po nim redaktorem naczelnym „Powściągliwości i Pracy” – aż do zawieszenia wydawania miesięcznika w czerwcu 2006 r. – był ks. Sylwester Łącki.